Informace o obci dle ISVS

Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím — standard ISVS)

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Obecní úřad Čímice
Obec Čímice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:

Zastupitelstvo obce Čímice

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení:

Obecní úřad Čímice
Čímice 63
34201 Sušice 1

Telefon: 376 596 477
E-mail: oucimice@seznam.cz
Internetová stránka: http://www.cimice.eu

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

031521-0000000351/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČ):

43313914

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):

CZ43313914

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:

Navštivte prosím stránku Úřední deska.

9. Místo a způsob, jak získávat příslušné informace:

Informace jsou zveřejňovány:

 • Na Úřední desce Obce a Obecního úřadu.
 • Místním rozhlasem.
 • V úřadovně Obecního úřadu — předpisy k nahlédnutí, vydávání tiskopisů a formulářů.
 • Na obecní vývěsce.

Na informace v registrech, které nejsou každému přístupné, se v souladu s § 5 odst. 3 zákona nevztahuje povinnost zveřejnění.

Zveřejněnou informací pro účel této směrnice je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána.

Doprovodné informace podle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale jsou poskytovány na základě žádosti právnických nebo fyzických osob.

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

Na Obecním úřadě. Úřední hodiny pro osobní a telefonické jednání jsou každou středu 17:00 — 20:00 hod.

11. Místo. lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

 • Proti rozhodnutí Obce nebo Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode doručení rozhodnutí.
 • Jestliže Obec nebo Obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti nevyřídil žádost nebo nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 • Odvolání se podává prostřednictvím Obce nebo Obecního úřadu.
 • Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu předá starosta (tajemník) příslušnému referátu Krajského úřadu.
 • Odvolání proti rozhodnutí Obce v přenesené působnosti předá starosta Radě obce.
 • Odvolání proti rozhodnutí Rady obce v samostatné působnosti předá starosta Zastupitelstvu obce.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
 • Proti rozhodnutí Rady obce nebo Zastupitelstva obce, která odporují zákonu, lze podat návrh na pozastavení výkonu tohoto rozhodnutí přednostovi příslušného Krajského úřadu.
 • Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat:

Všechny formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

13. Popisy postupů (návody k řešení životních situací):

Způsob podávání žádostí o informace, stížností, návrhů, podnětů a jiných dožádání

 • Žádosti mohou být podány písemně nebo ústně.
 • Podání písemných žádostí včetně žádostí podaných faxem nebo e-mailem je evidováno podatelnou obce v knize přijaté pošty.
 • Pracovník Obecního úřadu přijímající písemně podané žádosti tyto neprodleně předá k vyřízení starostovi obce, v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti zástupci starosty nebo jinému k tomu určenému členu obecního zastupitelstva.
 • Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela Obec nebo Obecní úřad.
 • Ústně mohou být žádosti podány starostovi, zástupci starosty, předsedovi výboru zřízeného zastupitelstvem obce nebo příslušnému pracovníku Obecního úřadu.

Vyřizování žádostí

 • Žádost je možno vyřídit osobním jednáním nebo písemně.
 • Ústně podané žádosti včetně žádostí podaných telefonicky vyřizují pracovníci Obce a Obecního úřadu v rámci své působnosti v souladu se zákonem.
 • Nepovažuje-li žadatel vyřízení ústně podané žádosti za uspokojivé, musí tuto žádost podat písemně.
 • Při vyřizování žádosti osobním jednáním jsou obě strany oprávněny vyžádat sepsání zápisu o závěrech tohoto jednání. Zápis sepíše pověřený zástupce obce a podepíší všichni účastníci jednání.
 • O ústně podaných žádostech, které není možno vyřídit ihned při jejich podání, sepíše kompetentní zástupce obce záznam. Tento záznam podepíše občan podávající žádost a zástupce obce, v případě telefonického podání žádosti pouze zástupce obce. Záznam předá kompetentní zástupce obce starostovi.
 • O způsobu vyřízení žádosti, kterou nebylo možno vyřídit ihned při jejím podání, rozhodne starosta.
 • V případě žádostí směřujících k již zveřejněným informacím sdělí kompetentní pracovník Obce žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je tento požadavek považován za nové podání žádosti.
 • V případě žádostí nesrozumitelných, neúplných nebo příliš obecných vyzve kompetentní pracovník Obce v zákonem dané lhůtě žadatele o upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, je žádost odmítnuta. O odmítnutí žádosti bude žadatel písemně informován.
 • Žádosti, jejichž vyřízení není v kompetenci starosty, předloží starosta bez zbytečného odkladu k vyřízení orgánu obce, do jehož kompetence tyto žádosti náležejí (Obecnímu zastupitelstvu nebo Obecní radě). Způsob vyřízení žádosti bude v těchto případech uveden v zápisu z jednání orgánu obce, na kterém byl podnět projednáván (schůze Obecní rady, zasedání Obecního zastupitelstva).
 • Žádosti mohou být v případě potřeby předloženy k odbornému vyjádření příslušnému výboru zřízenému zastupitelstvem obce.
 • V případě, že se žádost nevztahuje k působnosti Obce nebo Obecního úřadu, bude odložena. Tato skutečnost bude žadateli oznámena v zákonné lhůtě.
 • Žádosti o informace ve smyslu § 7 (ochrana utajovaných skutečností), § 8 (ochrana osobnosti a soukromí), § 9 (ochrana obchodního tajemství), §10 (ochrana důvěrnosti majetkových poměrů), §11 (další omezení práva na informace) a § 12 (podmínky omezení) zákona budou starostou zamítnuty.
 • Lhůty pro vyřizování žádostí o informace jsou:
  • Základní lhůta: 15 dní.
  • Lhůta prodloužená ze závažných důvodů: 25 dní.

  Základní lhůtou je lhůta stanovená § 14 odst. 3 písm. c) zákona.
  Lhůtou prodlouženou ze závažných důvodů je lhůta prodloužená podle § 14 odst. 5 písm. a), b), c) a podle § 20 odst. 3 zákona.

Rozhodnutí

 • Pokud Obec nebo Obecní úřad žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádostí rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy je žádost ve smyslu výše uvedených ustanovení odložena.
 • Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 • Základní lhůtou je lhůta stanovená § 14 odst. 3 písm. c) zákona.
 • Lhůtou prodlouženou ze závažných důvodů je lhůta prodloužená podle § 14 odst. 5 písm. a), b), c) a podle § 20 odst. 3 zákona.
 • V případě předložení žádosti Obecnímu zastupitelstvu podle odst. 7.9 a v případě předložení žádosti komisi zřízené při obecní radě podle odst. 7.10 neplatí lhůty pro vyřizování žádosti uvedené v odst. 7.13.
 • Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou poskytnuty tyto předpisy k nahlédnutí:

Navštivte prosím stránku Úřední deska.

16. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Zveřejňování informací při vyřizování běžných žádostí provádí obec a obecní úřad na své náklady. Při poskytování informací na základě žádosti jsou obec a obecní úřad oprávněny žádat finanční úhradu odpovídající nákladům spojeným s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s doručením informací žadateli. Výše úhrady za poskytnutí informace je paušálně stanovená dle sazebníku:

Sazba za výkon při vyhledávání informací
Do 1 hodiny práce 100
Za každou další započatou čtvrthodinu 25
Úhrada materiálových nákladů
Za jednostrannou fotokopii formátu A4 2
Za oboustrannou fotokopii formátu A4 3
Za technický nosič dat úhrada v ceně poskytnutého nosiče
Doručovací náklady podle platného ceníku pošt
 • Obec a obecní úřad mají povinnost sdělit žadateli při podání žádosti předpokládanou výši úhrady za poskytnutí informace.
 • Obec a obecní úřad mohou podmínit vydání informace zaplacením zálohy na předpokládanou výši úhrady za poskytnutí informace.
 • Žadatelé zaplatí požadovanou úhradu nákladů nebo zálohu úhrady nákladů v hotovosti v kanceláři obce a obecního úřadu nebo složenkou na účet obce.

17. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

Navštivte prosím stránku Úřední deska.

Nahoru